RYOKO SURMAI

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

RYOKO Surmai Pop Zone

EVA ยางคุณภาพ มาพร้อมกับตูดแฉกยาง ใช้งาน น้ำทะเลได้
รีซีท ของ RYOKO มีปลอกแหวนเพิ่มช่องว่าง ในการใส่รอกที่มีความยาวขา ได้
เป็นคัน 2 ท่อน ต่อช่วงโคน
ไกด์ เป็นของ Korea Sic วงในเป็น Silicon Carbide เฟรมสแตนเลส

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

เวทคัน-ชนิด

PE3 สปริทน์, PE4 สปริทน์